تکنولوژی

تکنولوژی

در این بخش به دستاورد های حوزه فناوری و تکنولوژی های روز دنیا خواهیم پرداخت. مخابرات ,رباتیک , علوم مهندسی , کیهان .. برای اینها و بیشتر بخش تکنولوژی را دنبال کنید